فروش اسپكترومترهاي اوشن اپتيكس
فروش اسپكترومترهاي اوشن اپتيكس، فروش اسپكتروفتومتر، دوربين حرارتي، ؟xrf پرتابل

انتخاب نام مناسب براي شركت يكي از مراحل اوليه ثبت شركت مي باشد. تمامي شركت ها بايد تحت نامي خاص شكل بگيرند. اداره ثبت شركت ها براي انتخاب نام شركت محدوديت ها و مقرراتي را در نظر گرفته است كه ادامه بيان خواهد شد.

 

در صورتي كه جهت تعيين نام براي شركت خود نياز به مشاوره داريد، مي توانيد از مشاوره كارشناسان حقوقي آتي ثبت بهره مند شويد.

 

دستورالعمل اجرايي تعيين نام اشخاص حقوقي

در راستاي تسهيل مراحل ثبت تاسيس شركت ها و موسسات غير تجاري و ايجاد رويه يكسان و شفاف در كارشناسي تعيين نام اشخاص حقوقي (انتخاب نام شركت)، مفاد “دستورالعمل اجرايي تعيين نام اشخاص حقوقي” به شرح  زير تعيين مي گردد:
ماده ۱) متقاضيان ثبت اشخاص حقوقي، با مشخص نمودن نوع شخصيت حقوقي و ارائه مدارك لازم، نسبت به پيشنهاد نام شخصيت حقوقي (انتخاب نام شركت) مورد نظر اقدام نمايند.
ماده ۲) نام اشخاص حقوقي عبارتست از واژه يا واژگان با معني كه متقاضيان ثبت اعم از ايراني يا خارجي براي شناسايي شخصيت حقوقي به مرجع ثبت پيشنهاد مي نمايند.
ماده ۳) اشخاص حقوقي كه ثبت نام پيشنهادي آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح است بايد پيش از ارايه تقاضاي ثبت تاسيس به مرجع ثبت شركت ها، به طريق مقتضي نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضميمه مدارك تسليم نمايند.
ماده ۴) مهلت اعتبار نام تاييد شده اشخاص حقوقي كه منجر به ثبت و آگهي مي گردند نامحدود است. در صورتيكه نام تاييد شده شخص حقوقي در شرف تاسيس يا تغيير منجر به ثبت و آگهي نگردد صرفاَ سه ماه از تاريخ تاييد نام اعتبار دارد. اين مدت براي شركت هاي سهامي عام، ۶ ماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي موسس مي باشد.
ماده ۵) نام شخص حقوقي (نام شركت) ثبت شده با رعايت تاريخ تقدم، مختص شخصي است كه به نام آن در مرجع ثبت شركت ها به ثبت رسيده است و ديگري حق اختيار عين نام مذكور يا متجانس (تام، ناقص حركتي، لفظي) آن را ندارد. اين حق پس از انحلال و ختم تصفيه، منتفي مي شود.(مثال شماره ۱ را ببينيد)
ماده ۶) نام پيشنهادي اشخاص حقوقي (انتخاب نام شركت) در موارد زير قابل تاييد نمي باشد: (مثال شماره ۲ را ببينيد)
🔴 نام هايي كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارند.
🔴 نام هايي كه در آن از اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه استفاده شده باشد.
🔴 نام هايي كه مخالف موازين شرعي، نظم عمومي و يا شامل واژه هاي بي معنا يا الفاظ قبيحه و مستهجن و خلاف اخلاق حسنه باشند.
🔴 نام يا نام اختصاري يا حروفي كه رسماَ متعلق به دولت باشد از قبيل ايران، كشور، ناجا، مگر با ارائه مجوز از مقام صلاحيت دار دولتي.
🔴 هنگامي كه در يك نام پيشنهادي، تركيبي از دو واژه فارسي، تداعي كننده يك واژه بيگانه باشد، امكان ثبت آن وجود ندارد.
تبصره: واژه هاي بيگانه يا غير متعارف يا مخفف تنها در صورتي قابل استفاده در نام شخص حقوقي (نام شركت) است كه مورد تاييد فرهنگستان زبان و ادب فارسي باشند.
ماده ۷) در تعيين نام اشخاص حقوقي (نام شركت)، معيارهاي ذيل لازم الرعايه است:
🔴 چنانچه تفاوت نام پيشنهادي با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظير ون، ين، ها و يا جمع مكسر) يا حذف آن باشد امكان ثبت آن وجود ندارد. (مثال شماره ۳ را ببينيد)
🔴 چنانچه  نام شخصيت حقوقي به صورت مقيد ثبت شده باشد امكان انتخاب نام جديد مشتق از آن به صورت مطلق براي شخصيت حقوقي ديگر وجود ندارد. (مثال شماره ۴ را ببينيد)
🔴 واژه هايي كه به طرز گمراه كننده اي شبيه نام ثبت شده ديگري باشند، پذيرفته نمي شوند. (مثال شماره ۵ را ببينيد)
🔴 اضافه كردن كلمات توصيفي از قبيل اصل، نوين، برتر، برترين، نو به اسامي ثبت شده قبلي پذيرفته نمي شود. (مثال شماره ۶ را ببينيد)
🔴 اضافه كردن اعداد به نام هايي كه سابقه ثبت دارند پذيرفته نمي شود و در صورت استفاده اعداد در نام هاي جديد پيشنهادي بايد نگارش آن ها به صورت حروفي باشد. (مثال شماره ۷ را ببينيد)
تبصره: چنانچه نام پيشنهادي مشمول بندهاي فوق باشد فقط در صورت ارايه رضايت نامه كتبي شخصيت حقوقي مقدم در قالب صورتجلسه هيات مديره، قابل ثبت است.
ماده ۸) چنانچه نتيجه كارشناسي نام، نشانگر وجود تعارض در نام پيشنهادي با مفاد اين دستورالعمل باشد، مراتب با ذكر علت رد نام پيشنهادي، به متقاضي اطلاع رساني مي شود تا نام هاي جديدي پيشنهاد نمايد.
تبصره ۱: در صورتي كه متقاضي به نتيجه كارشناسي نام، اعتراض داشته باشد مراتب را با ذكر دلايل خود در قالب فرم اعتراض، به مرجع ثبت شركت هاي بررسي كننده ي نام،اعلام تا كارشناسي مجدد صورت پذيرد.
تبصره ۲: در صورتي كه در كارشناسي دوم نيز نام پيشنهادي رد شد، متقاضي مي تواند با تكميل فرم مربوطه، مراتب اعتراض خود را با ذكر دلايل به اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري اعلام نمايد. نظريه مسئول تعيين نام اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري، نظر نهايي محسوب مي شود.
ماده ۹) نام هاي تاييد شده قابل انتقال به غير نمي باشد.
ماده ۱۰) نام اشخاص حقوقي ثبت شده با تسليم صورتجلسه اي كه با رعايت قوانين، مقررات و شرايط اساسنامه متناسب با نوع شخصيت حقوقي تنظيم و به مرجع ثبت شركت ها ارائه مي شود قابل تغيير خواهد بود.
ماده ۱۱) در تعيين و تغيير نام اشخاص حقوقي (تغيير نام شركت) رعايت مواد ۹۵ و ۱۱۷ و ۱۴۱ و ۱۶۳ و ۱۸۴ و ۲۰۰ قانون تجارت و تبصره ذيل ماده ۴ لايحه اصلاحي قانون تجارت و تبصره ذيل ماده ۱ آيين نامه ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري الزامي است.

چگونه يك نام براي شركت يا موسسه خود انتخاب كنيم ؟ | آتي ثبت

تفاوت تعيين نام شركت هاي شخصي و سرمايه اي

از نظر قانوني شخصيت حقيقي شركا از شخصيت تجاري و حقوقي آن ها متمايز است و به صورت معمول انتخاب اسم شركت بايد بدون وابستگي به نام اشخاص حقيقي انجام پذيرد. نام شركت هاي تجاري شامل دو بخش است. بخش اول نشان دهنده نام شركت و بخش دوم نشان دهنده نوع شركت است. نوع شركت ها مي تواند يكي از ۸ نوع شركت تجاري مانند شركت با مسئوليت محدود، شركت سهامي خاص، شركت تعاوني، شركت سهامي عام، شركت تضامني و … باشد. انتخاب اسم شركت با توجه به اينكه شركت شخصي و يا سرمايه اي است داراي قوانين متفاوتي است.  در شركت هاي شخصي (مانند شركت تضامني) بايستي حداقل نام يكي از شركا به عنوان شريك ضامن در اسم شركت وجود داشته باشد. زيرا در اين نوع شركت ها مسئوليت شركا نامحدود است و به تمامي يا بخشي از تعهدات شركت تسري دارد. در صورتي كه در شركت هاي سرمايه اي وجود نام شركا (كه شركاي عادي ناميده مي شوند) در نام شركت ممنوع است، زيرا مسئوليت هريك از شركا محدود به ميزان سرمايه (ميزان آورده براي ثبت شركت) آن ها است و شركا هيچ مسئوليتي بابت تعهدات مازاد بر سرمايه خود ندارند.

 

مطلب پيشنهادي: روش استعلام نام شركت

 

قوانين تعيين نام شركت هاي تضامني

به موجب ماده ۱۱۶ قانون تجارت شركت تضامني تحت اسم مخصوصي تشكيل مي شود.در اسم شركت تضامني بايد عبارت”شركت تضامني” و لااقل اسم يك نفر از شركا ذكر شود.در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركا نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است،عبارتي از قبيل”و شركا” يا “و برادران” قيد شود.

قوانين تعيين نام شركت هاي سهامي خاص و سهامي عام

در شركت هاي سهامي عام،عبارت”شركت سهامي عام” و در شركت هاي سهامي خاص، عبارت”شركت سهامي خاص” بايد قبل يا بعد از نام شركت و بدون فاصله با آن،به طور روشن و خوانا قيد شود.مي توان گفت كه هر گاه مطابق مقررات عمل نشود و اسم شركت بدون قيد”سهامي عام” يا “سهامي خاص” باشد،شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركت هاي تضامني در مورد آن اجرا خواهد شد.

قوانين تعيين نام شركت هاي با مسئوليت محدود

در نام شركت مسئوليت محدود،حتما مسئوليت محدود بايد ذكر گردد وگرنه در مقابل اشخاص ثالث تضامني محسوب مي گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.نام شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد در غير اين صورت شريكي كه نامش در اسم شركت ذكر شده در حكم شريك ضامن خواهد بود(ماده ۹۵ ق.ت)

نكات كليدي در انتخاب نام شركت

🔴 اشخاص حقوقي كه ثبت نام پيشنهادي آن ها مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح است بايد پيش از ارايه تقاضاي ثبت تاسيس به مرجع ثبت شركت ها،به طريق مقتضي نسبت به اخذ مجوز اقدام و به ضميمه مدارك تسليم نمايند.
🔴 به موجب دستورالعمل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نام شركت بايد فارسي و ايراني باشد. لذا، مرجع ثبت شركت ها از پذيرفتن نام هاي خارجي (مگر با اجازه وزارت مزبور) خودداري مي نمايد.
🔴 جهت تعيين اسم شركت حداقل تعداد سيلاب ها ۳ سيلاب است.
🔴 اسم شركت قبلا نبايد به ثبت رسيده باشد.
🔴 در انتخاب نام شركت حتماَ بايد از اسم خاص استفاده شود. (اسم خاص،اسمي است كه تنها به يك فرد يا شي اشاره دارد و همه را شامل نمي شود)
اسم خاص به چهار دسته تقسيم مي شود:
۱) اسم مخصوص انسان ها (مانند كيانوش)
۲) اسم مخصوص حيوان ها (مانند رخش)
۳) اسم مخصوص مكان هاي مختلف جغرافيايي (مانند شيراز)
۴) اسم مخصوص اشيايي كه بيشتر از يكي نيستند (مانند كوه نور)
🔴 اسم شركت نبايد محدود كننده حوزه فعاليت شركت باشد.
🔴 اسم شركت نبايد لاتين باشد.
🔴 براي انتخاب نام شركت نبايد از كلمات كليشه اي و خسته كننده استفاده كرد.

 

در صورتي كه جهت تعيين نام براي شركت خود نياز به مشاوره داريد، مي توانيد از مشاوره كارشناسان حقوقي آتي ثبت بهره مند شويد.

 

مثال ۱)

🔵 مثال براي عين: اگر شخص حقوقي تحت نام “امير” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “امير” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 مثال براي جناس تام: اگر شخص حقوقي تحت نام “شيرآوران” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “شيرآوران” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود. حتي اگر فرض شود شير اول به معناي شير نوشيدني است و شير دوم به معناي شير آب. همينطور است “شانه ريز” و “شانه ريز” كه اولي به معناي كتف و دومي به معناي شانه سر است.

🔵 مثال براي جناس لفظي: اگر شخص حقوقي تحت نام “فطرت دام” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “فترت دام” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود. همينطور است “خواسته پردازان” و “خاسته پردازان” و “تهران صنعت” و “طهران صنعت” و “صبا پي” و “سبا پي”.

🔵 مثال براي جناس ناقص حركتي: اگر شخص حقوقي تحت نام “ملك آريا” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “مَلِك آريا” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود. مثال هاي مشابه “تَن آرا” و “تُن آرا” و “حُسن تجارت پويا” و “حَسَن تجارت پويا” هستند.

مثال ۲)

🔵 واژه اي همچون “تك نو” به عنوان نام شخص حقوقي پذيرفته نمي شود. زيرا تركيب “تك” و “نو” كلمه انگليسي “techno” را تداعي مي كند.

مثال ۳)

🔵 جمع “ان”: اگر شخص حقوقي تحت نام “اميد گستر روز” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “اميد گستران روز” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود. اگر شخص حقوقي تحت نام “انديشه پارسي” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “انديشه پارسيان” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 جمع “ون”: اگر شخص حقوقي تحت نام “فرهيخته علوي” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “فرهيخته علويون” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود. اگر شخص حقوقي تحت نام “تجارت مهدوي” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “تجارت مهدويون” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 جمع “ين”: اگر شخص حقوقي تحت نام “توسعه ساختماني سيد” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “توسعه ساختماني سيدين” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود. اگر شخص حقوقي تحت نام “خيريه پيروان صديق” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “خيريه پيروان صديقين” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 جمع “ها”: اگر شخص حقوقي تحت نام “برق صنعت آذربايجان” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “برق صنعت آذربايجاني ها” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 جمع مكسر: اگر شخص حقوقي تحت نام “موج سازه ايرانيان” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “امواج سازه ايرانيان” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

مثال ۴)

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “انديشه گستر نويد آريا” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “انديشه گستر آريا” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “پارس گستر سپاهان” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “پارس گستر” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

مثال ۵)

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “فني مهندسي پارس” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “فني و ساختماني پارس” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “پارس گستر شايان” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “دامداري پارس گستر شايان” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “بانك ملت” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “فني و مهندسي ملت” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “لوله كشي گاز نيك كالا آريا” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “گروه صنعتي نيك كالا” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “هتل و رستوران اكبر جوجه” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “تهيه غذاي اكبر جوجه” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “آريا پاد” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “توسعه ساختماني آريا پاد” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “ريسندگي گلبافت” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “گروه ريسندگي گلبافت كاشان” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

مثال ۶)

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “انديشه گستر” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “انديشه گستر اصل” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “اميد ترابر” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “اميد ترابر نوين” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “افق تجارت” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “افق تجارت نو” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

مثال ۷)

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “لاستيك سازي كرمان” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “لاستيك سازي كرمان يكم” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 اگر شخص حقوقي تحت نام “ايساتيس سازه” ثبت شده باشد، تقاضاي نام “ايساتيس سازه نود” از شخص حقوقي ديگر پذيرفته نمي شود.

🔵 نام “شايان گستر ۲۰” بدون سابقه ثبت نيز به علت نگاري رقومي پذيرفته نمي شود.

 

مطلب پيشنهادي: ۷ دليل براي ثبت شركت حقوقي

مطلب پيشنهادي: معرفي ۸ نوع شركت تجاري و تفاوت بين آن ها

مطلب پيشنهادي: صفر تا ۱۰۰ آموزش ثبت شركت با مسئوليت محدود


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۵۹:۰۰ ] [ اينفورتكس ] [ نظرات (0) ]

مولتي متر داراي دوربين حرارتي مدل FLIR DM284 يك دستگاه ايده آل در زمينه هاي صنايع الكريكي ، الكترونيكي و نوري است. دستگاه DM284 يك مولتي متر ديجيتال با RMS حقيقي است كه به يك دوربين ترموگرافي قدرتمند داخلي مجهز شده است. DM284 داراي يك ليزر پوينتر است كه به شما كمك مي كند مكان دقيق قطعه اي كه نياز به بازرسي دارد را پيدا كنيد. سنسور تصوير برداري ترموگرافي ۱۲۰×۱۸۰ پيكسلي (۱۹۲۰۰ پيكسل) اين دستگاه تصويري واضح و با جزئيات كامل از محل مورد نظر را به كاربر ارائه مي دهد. مولتي متر داراي دوربين حرارتي فلير مدل FLIR DM284 داراي ۱۸ تابع اندازه گيري است كه هر چقدر هم يك مشكل جدي باشد، نتايج قابل اعتمادي را ارائه مي كنند. به وسيله ي پروب هاي الكتريكي و حرارتي اين دستگاه مي توانيد اندازه گيري هاي الكتريكي و گرمايي را به صورت همزمان انجام دهيد.

معرفی مولتی متر دارای دوربین حرارتی فلیر مدل FLIR DM284

طراحي هوشمندانه و كاربردي بودن اين دستگاه در نگاه اول شما را شگفت زده خواهد كرد. اين طراحي هوشمندانه از رابط كاربري مناسب گرفته تا مجهز بودن به ليزر پوينتر و نور LED براي كار در محيط هاي تاريك به چشم مي خورد. با استفاده از صفحه نمايش رنگي ۲٫۸ اينچي اين دستگاه، الگوي حرارتي اجسام به صورت كامل قابل مشاهده است. اين دستگاه تمامي آن چيزي كه از يك مولتي متر حرفه اي انتظار داريد را برآورده كرده است.

وزن اين دستگاه برابر با ۵۳۷ گرم مي باشد و تست هاي ضربه با رها سازي آن از ارتفاع ۳ متري به صورت كاملا موفق انجام شده است. دوربين ترموگرافي اين مولتي متر مي تواند محدوده ي دمايي ۱۰- الي ۱۵۰ درجه سانتي گراد را با دقت ۳ درجه سانتي گراد نمايش دهد.

 

مطلب پيشنهادي: اصول ترموگرافي فروسرخ

مطلب پيشنهادي: كاربردهاي دوربين حرارتي FLIR ONE Pro


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ ] [ ۰۴:۵۷:۱۴ ] [ اينفورتكس ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 341
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب